Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia opisuje akým spôsobom prevádzkovateľ BARKRO s. r. o. , so sídlom Obchodná 559/37, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 52 797 406, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 142679/B (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje. Ak Vám je z tejto Informácie niečo nejasné alebo nezrozumiteľné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť vysvetlíme. Osobné údaje spracúvame v súlade s požiadavkami GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

  Základné pojmy

 1. Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

 2. GDPRNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 3. Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

 4. Spracúvanie osobných údajov – činnosť alebo spracovateľské operácie, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

 5. Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 6. Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. 

 7. Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak neprevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.

 8. Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. 

 9. Prevádzkovateľ osobných údajov

  Prevádzkovateľ osobných údajov je:

 

Prevádzkovateľ:

BARKRO s. r. o. 

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo:

Obchodná 559/37, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika

E-mail:

info@barkro.com

Telefónne číslo:

0951245740

  Účely a právne základy spracúvania:

 

účel

právny základ

Účtovníctvo

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy

GDPR agenda

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti

Dodávateľské/Odberateľské zmluvy

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy

Kontaktný formulár

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Firemný profil na sociálnej sieti Facebook

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Firemný profil na sociálnej sieti Instagram

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Viber

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Telegram

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

WhatsApp

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

GPS lokalizátor

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas

Webová stránka (cookies)

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas

Kamerový systém

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem

Newsletter

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas

Referencie

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas

Spotrebiteľská súťaž

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas

  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa ALEBO tretej strany

 

oprávnený záujem 

charakteristika

Kontaktný formulár

oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytnú dotknuté osoby v záujme nadviazania vzájomnej komunikácie

Firemný profil na sociálnej sieti Facebook

oprávnený záujem prevádzkovateľa prezentovať poskytované služby na svojom firemnom profile

Firemný profil na sociálnej sieti Instagram

oprávnený záujem prevádzkovateľa prezentovať poskytované služby na svojom firemnom profile

Viber

oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytnú dotknuté osoby v záujme nadviazania vzájomnej komunikácie prípadne uzavretia zmluvy

Telegram

oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytnú dotknuté osoby v záujme nadviazania vzájomnej komunikácie prípadne uzavretia zmluvy

WhatsApp

oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytnú dotknuté osoby v záujme nadviazania vzájomnej komunikácie prípadne uzavretia zmluvy

GPS lokalizátor

oprávnený záujem prevádzkovateľa na účel ochrany svojho majetku (zapožičaného auta)

Kamerový systém

bezpečnosť a ochrana majetku prevádzkovateľa

   Príjemcovia

Príjemca je každá osoba, ktorej prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva sa v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania sprístupňujú nasledovným príjemcom:

 • osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe priameho poverenia prevádzkovateľa (zamestnanci, osoby pracujúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, a pod.)
 • sprostredkovatelia (poskytovateľ webhostingu, účtovná spoločnosť);
 • spoločný prevádzkovateľ kamerového systému 
 • konateľ/konatelia;
 • členovia orgánov spoločnosti (spoločníci);
 • štátne orgány (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, priestupkové orgány, a pod.);
 • zdravotné poisťovne, exekútor, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov;
 • príjemcom môže byť aj iný oprávnený subjekt. 

   Prenos do tretej krajiny a medzinárodnej organizácii:

Prevádzkovateľ v zásade nevykonáva prenos osobných údajov do krajiny mimo územia EÚ (EHS) s výnimkou prenosu údajov, ktorý prebieha v prípade, ak dotknutá osoba navštevuje/používa firemný profil prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook. V tomto prípade dochádza k prenosu osobných údajov do Spojených štátov amerických a záruky ochrany osobných údajov sú poskytnuté štandardnými zmluvnými doložkami. Viac informácii je možné získať tu: Facebook, Instagram, Viber, Telegram, WhatsApp. 

   Doba uchovávania

Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doby uchovávania/lehoty na vymazanie alebo kritéria na ich určenie sú zdokumentované v záznamoch o spracovateľských činnostiach, ktoré Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti.  

    Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú tieto práva:

    Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

    Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.

    Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov. S ohľadom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

    Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní osobné údaje dotknutej osoby vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ako prevádzkovateľ môžeme byť viazaní zákonnou povinnosťou alebo môžeme osobné údaje spracúvať na základe oprávneného záujmu. Ak náš oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany) prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, sme oprávnení osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

    Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: 

 • dotknutá osoba poprela presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale dotknutá osoba odmieta výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
    Právo na prenosnosť údajov

Ak dotknutá osoba požiada, aby sme jej osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi, odovzdávame osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, určenému subjektu.

    Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu. Dotknutá osoba môže kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

    Spracúvanie založené na súhlase (právo odvolať súhlas)

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 1 písm. a) GDPR, dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

    Právo podať návrh, podnet, sťažnosť dozornému orgánu

Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť s návrhom, podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka: www.uoou.sk. 

    Lehota na odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu budeme dotknutú osobu informovať.

    Kontaktný bod

Jednotlivé práva môžu dotknuté osoby uplatniť u prevádzkovateľa, a to e-mailom na adresu: info@barkro.com alebo písomne na korešpondenčnú adresu: BARKRO s. r. o. , Obchodná 559/37, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

   Poskytovanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a teda poskytovanie údajov nám ako prevádzkovateľovi, keďže sme súkromnoprávny subjekt, nie je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak máte záujem s nami uzatvoriť zmluvu, poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade je poskytovanie zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, poskytuje ich dobrovoľne. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá na dotknutú osobu negatívne následky. 

   Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nepoužíva tzv. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

   Spracúvanie na ďalší účel

Pri spracúvaní rešpektujeme zásadu obmedzenia účelu spracúvania, t. z., že údaje spracúvame len na základe konkrétne určeného, výslovne uvedeného a legitímneho účelu s výnimkou prípadu, ak pôjde o spracúvanie na zlučiteľný účel. Spracúvanie na iný účel je možné tiež založiť na súhlase dotknutej osoby, práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Na zistenie toho, či iný účel je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, pred začatím spracúvania vykonáme tzv. test zlučiteľnosti, v rámci ktorého zohľadníme: 

 1. akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali, a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania;
 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom;
 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10 GDPR;
 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby;
 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
 1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov
 • Charta základných práv Európskej únie (článok 8)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z  12. júla 2002 , týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (konsolidované znenie)
 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 158/2018 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

POUŽÍVANIE cookies

Webová stránka www.barkro.com používa cookies, ktoré zbierajú a ukladajú informácie počas jej prehliadania. Cookies sa používajú na rôzne účely, napr. na zaznamenávanie voľby, ktorú užívateľ počas prehliadania webovej stránky vykonal alebo zaznamenávanie aktivity užívateľa počas prehliadania webovej stránky. Je možné ich používať aj na zapamätanie si ľubovoľných informácii, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov na webovej stránke. Ich používanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov. Podľa GDPR (rec. 30) sú cookies definované ako online identifikátory, ktoré sa v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu, a preto sú podľa GDPR považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ môže cookies používať iba so súhlasom používateľa. Používateľ môže udelený súhlas s cookies kedykoľvek odvolať. Každý užívateľ môže vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s použitím cookies pri návšteve webovej stránky prostredníctvom nástroja na spravovanie súhlasu (banner, CMP, lišta). V prípade, ak užívateľ nevyjadrí súhlas s použitím cookies, tieto sa na webovej stránke neaktivujú. 

Používame nasledovné cookies:

názov cookie

poskytovateľ

typ

platnosť

účel

_grecaptcha

barkro.com

HTML

trvalá

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

_GRECAPTCHA

google.com

HTTP

179 dní

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

ppwp_wp_session

barkro.com

HTTP

1 deň

Zachováva stavy používateľov v žiadostiach o stránku.

rc::a

google.com

HTML

trvalá

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

rc::b

google.com

HTML

vymaže sa po ukončení relácie

Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi.

rc::c

google.com

HTML

vymaže sa po ukončení relácie

Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi.

rc::d-15#

google.com

HTML

trvalá

Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi.

názov cookie

poskytovateľ

typ

platnosť

účel

_ga

barkro.com

HTTP

2 roky

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

_gat

barkro.com

HTTP

1 deň

Používa ho Google Analytics na zníženie počtu žiadostí

_gid

barkro.com

HTTP

1 deň

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

_hjAbsoluteSessionInProgress

barkro.com

HTTP

1 deň

Tento súbor cookie sa používa na počítanie toho, koľkokrát webovú stránku navštívili rôzni návštevníci – toto sa robí

pridelením ID návštevníka, takže sa návštevník dvakrát nezaregistruje.

pll_language

barkro.com

HTTP

1 rok

Používa sa na určenie návštevníkovho preferovaného jazyka a jeho nastavenie ak je to možné.

_hjFirstSeen

barkro.com

HTTP

1 deň

Tento súbor cookie sa používa na zistenie, či návštevník už navštívil webovú stránku, alebo či ide o nového návštevníka

webové stránky.

_hjIncludedInSessionSample

barkro.com

HTTP

1 deň

Registruje údaje o správaní návštevníkov webu. Používa sa na internú analýzu a optimalizáciu webových stránok.

_hjIncludedInPageviewSample

barkro.com

HTTP

1 deň

Používa sa na zistenie toho, či navigácia používateľa a interakcie sú zahrnuté v údajoch webovej stránky a v analýze

_hjRecordingLastActivity

barkro.com

HTML

vymaže sa po ukončení relácie

Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať štatistické údaje o správaní návštevníkov

účely.

_hjSession_#

barkro.com

HTTP

1 deň

Zhromažďuje štatistiky o návštevách návštevníka na webovej stránke, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na

web stránke a aké stránky ste čítali.

_hjSessionUser_#

barkro.com

HTTP

1 rok

Zhromažďuje štatistiky o návštevách návštevníka na webovej stránke, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na

web stránke a aké stránky ste čítali.

hjViewportId

barkro.com

HTML

vymaže sa po ukončení relácie

Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať štatistické údaje o správaní návštevníkov

účely.

názov cookie

poskytovateľ

typ

platnosť

účel

__fb_chat_plugin

barkro.com

HTML

trvalá

Používa sa na sledovanie interakcie používateľa s miniaplikáciou chatu na Facebooku.

_fbp

barkro.com

HTTP

3 mesiace

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od tretej strany

inzerentov.

_hjRecordingEnabled

barkro.com

HTML

vymaže sa po ukončení relácie

Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu návštevníka a optimalizáciu relevancie reklamy zhromažďovaním údajov o návštevníkoch od viacerých

webových stránok – túto výmenu údajov o návštevníkoch bežne zabezpečuje dátové centrum tretej strany alebo burza reklám.

common/cavalry_endpoint.php

facebook.com

HTML

vymaže sa po ukončení relácie

Zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov z viacerých webových stránok s cieľom prezentovať relevantnejšiu reklamu

– To tiež umožňuje webovej stránke obmedziť počet prípadov, keď sa im zobrazí rovnaká reklama.

messaging_plugin_https://barkro.com/_554285854670073

facebook.com

HTTP

trvalá

Nezaradené

tr

facebook.com

Pixel

vymaže sa po ukončení relácie

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od tretej strany

inzerentov.

Nevyhnutné cookies: Sú potrebné pre použiteľnosť stránky. Pomáhajú vytvárať webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu plnohodnotne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistické cookies: Pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Marketingové cookies: Používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Ich účelom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre konkrétnych užívateľov, a tým významnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

  Zmeny pravidiel SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Znenie týchto pravidiel spracúvania osobných údajov sme oprávnení zmeniť, najmä v prípade potreby zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spracúvania osobných údajov, ktoré by boli spôsobilé ovplyvniť práva dotknutých osôb, vhodným spôsobom ich na to s dostatočným predstihom upozorníme.

 

   Tento dokument je pravidelne aktualizovaný. 

Posledná aktualizácia: 07.07.2022