FAQ (často kladené otázky)

F.A.Q.

Ak máte nejaké otázky, zhromaždili sme tie najčastejšie. Ak sa chcete niečo opýtať, pokojne použite formulár nižšie.

Minimálny vek vodiča – 18 rokov. Pre mladých vodičov od 18 do 21 rokov určuje poplatok. 

BARKRO poskytuje všetkým našim zákazníkom flexibilné úpravy aj zrušenie rezervácie bezplatne. Taktiež naša služba poskytuje neobmedzené úpravy po potvrdení, ale najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu.

Rezerváciu zaplatenú v plnej výške alebo čiastočne môže si nájomca zrušiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu bez poplatkov. Ak rezerváciu si zrušíte menej ako 48 hodín pred začiatkom prenájmu, bude vám účtovaný poplatok vo výške 50 EUR alebo plnej ceny prenájmu, ak je táto suma nižšia. Rezerváciu si môžete zmeniť telefonicky na čísle +421951245740 alebo písomne na adrese info@barkro.com. 

Ak ste zadali údaje svojej kreditnej karty na zaručenie rezervácie, súhlasíte s tým, že vám môžeme z tejto kreditnej karty účtovať poplatok 50 EUR alebo celú sumu, ak je nižšia, pokiaľ rezerváciu nezrušíte a vozidlo si nevyzdvihnete v deň vyzdvihnutia.

Reservations paid in full or in part can be cancelled by the Renter at least 48 hours before the start of the rental without penalty. If the reservation is cancelled less than 48 hours before the start of the rental, a fee of 50 euros or the full rental price, if less, will be charged. You can change your booking by calling +421951245740 or by writing to info@barkro.com. 

If you have entered your credit card details to guarantee your booking, you agree that we may charge a fee of 50 euros, or the full amount if less, to that credit card unless you cancel the booking and collect the car on the day of collection.

V našej spoločnosti prijímame platby v hotovosti alebo debetnou či kreditnou kartou. Zálohu je potrebné uhradiť výlučne kreditnou kartou. Záloha debetnou kartou je možná pri niektorých triedach vozidiel. 

Minimálna doba prenájmu je 24 hodín.

Pre fyzické osoby:

 • cestovný pas/občansky preukaz, vodičský preukaz, platobná kreditná alebo debetná karta s menom hlavného vodiča v zmluve

Pre právnické osoby:

 • Osvedčenie o registrácii
 • Plná moc od organizácie na podpis zmluvy
 • Výpis z obchodného registra
 • Cestovný pas/občansky preukaz a vodičský preukaz pre zamestnanca, ktorý je oprávnený viesť vozidlo

Výška zálohy závisí od triedy vozidla. Všetky informácie o cenách a zálohách nájdete v našom cenníku. 

Výška vašej zálohy bude odblokovaná, keď vrátite vozidlo.

Áno, naša spoločnosť poskytuje bezplatné doručenie v rámci Bratislavy na akúkoľvek adresu od 2 dní prenájmu. Príplatky za dopravu do ľubovoľných lokalít si môžete pozrieť v našom cenníku. 

Nie, osoba, ktorá je v zmluve o prenájme vozidla uvedená ako hlanvý vodič a vyzdvihne si vozidlo, musí byť tá istá osoba, ktorá platí vlastnou kreditnou alebo debetnou kartou. 

Áno, ak máte v zmluve o prenájme vozidla možnosť „Ďalší vodič“.

Na zabezpečenie všetkých peňažných (platobných) záväzkov voči majiteľovi nájomca pri podpise zmluvy zanechá kauciu vo výške uvedenej v zmluve. Ak si Nájomca neplní svoje záväzky voči Vlastníkovi alebo si ich plní nesprávne, Vlastník je oprávnený zabezpečiť svoje pohľadávky voči Nájomcovi záložným právom.

Výšku zálohy je možné previesť na účet Vlastníka bankovou kartou. V prípade použitia bankových kariet sa celá suma platby alebo jej časť bude zablokovaná. Po splnení všetkých záväzkov Nájomcu voči Vlastníkovi sa zálohová plaťbá bude vrátena v plnej výške alebo čiastočne. Ak záväzky Nájomcu presahujú výšku založených finančných prostriedkov, Vlastník má právo smerovať založené finančné prostriedky v plnej výške na splnenie záväzkov Nájomcu a požadovať úhradu nekrytej časti záväzku. V prípade, že Nájomca nebude chcieť poskytnúť Vlastníkovi údaje o svojej kreditnej alebo debetnej karte, Nájomca berie na vedomie, že záloha v hotovosti bude zadržaná po dobu 12 mesiacov od ukončenia nájmu, po uplynutí ktorej budú finančné prostriedky vrátené Nájomcovi.

Nájomca je povinný informovať BARKRO o ceste do zahraničia a o cieli svojej cesty. S našimi vozidlami je zakázané cestovať mimo EÚ, vrátane Rumunska, Albánska, Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Moldavska a Macedónska.

Na území týchto štátov sa poistné krytie SCDW sa nevzťahuje a v prípade poistnej udalosti nájomca platí spoluúčasť v závislosti od triedy vozidla. V uvedených krajinách je výška  zálohovej plaťby dvojnásobkom pôvodne stanovenej sumy. Pri prekročení hraníc s uvedenými krajinami bez súhlasu prenajímateľa je stanovená pokuta 100 EUR.

Vozidlo by ste mali vrátiť na mieste, ktoré je uvedené v zmluve o prenájme vozidla. Zmluva o prenájme je uzavretá, keď ste vrátite vozidlo na stanici BARKRO a odovzdáte kľúče od vozidla a doklady od vozidla nášmu agentovi.

Auto dostanete si s plnou palivovou nádržou a auto musíte vrátiť s plným stavom paliva. Pokuty za nedoplnené palivo si môžete pozrieť tu.

V prípade akejkoľvek nehody, akéhokoľvek poškodenia musí nájomca predložiť správu vypracovanú v súlade so zákonným postupom, ako aj informácie o ostatných účastníčkach nehody alebo svedkoch.

Základné havarijné poistenie (CDW) a doplnkové havarijné poistenie (SCDW) sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku porušenia nasledujúcich podmienok:

 • Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vodiča.
 • Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, povzbudzujúcich alebo sedatívnych látok alebo nebol schopný bezpečne viesť vozidlo.
 • Akékoľvek poškodenie interiéru.
 • Škody, ktoré vznikli na miestach, kde sa s vozidlom nesmie jazdiť (brod, jazero, snehové záveje atď.). Ak je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty, poistenie nahradí škodu.
 • Strata/odcudzenie kľúčov vo vozidle.
 • Strata dokladov.
 • Použitie nesprávneho druhu paliva.
 • Poškodenie pneumatík.
 • Krádež vozidla s dokladmi a/alebo kľúčmi vo vnútri.

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, všetky škody je povinný nahradiť nájomca.

V prípade neuhradenia škôd spôsobených na Vozidle alebo tretích osobách (ich majetku, zdraví, cestujúcich) zo strany poisťovne, ak je odmietnutie poskytnutia náhrady spôsobené konaním alebo nekonaním Nájomcu, škody spôsobené na Vozidle, tretích osobách (ich majetku, zdraví) uhradí Nájomca.

Prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené Nájomcom tretím osobám, ktoré utrpeli počas celej doby držby Vozidla Nájomcom.

V prípade porušenia podmienok nájomnej zmluvy sú všetky škody, ktoré vzniknú Prenajímateľovi, predmetom náhrady zo strany Nájomcu.

V prípade dopravného priestupku si Vlastník vyhradzuje právo dodatočne vystaviť faktúru a požadovať úhradu a Nájomca sa zaväzuje uhradiť dopravnú pokutu na účet Vlastníka alebo má Vlastník právo jednostranne odpočítať pokutu z dohodnutej výšky kaucie bez predchádzajúceho súhlasu Nájomcu. Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli Vlastníkovi, vrátane prevádzkových nákladov (dopravné pokuty a pod.).

V cene prenájmu je zahrnutá technická kontrola, povinné poistenie, havarijné poistenie, Slovenská diaľničná známka. V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, platené parkovanie a pokuty.

Denný limit kilometrov je v závislosti od vybranej tarify.  

Fajčenie v našich vozidlách je prísne zakázané, vrátane používania elektronických fajčiarskych zariadení.

V BARKRO nie sú žiadne obmedzenia pre prepravu domácich zvierat. Pritom, prosím, venujte pozornosť na čistotu a poškodenie interiéru vozidla. V opačnom prípade bude účtovaná pokuta za čistenie. Taktiež poškodenie interiéru nie je kryté poistením. 

Sme otvorení budovaniu dlhodobých obchodných vzťahov so spoločnosťami a poskytujeme flexibilné služby, ktoré uspokoja všetky vaše potreby.

Máte nejaké otázky? Kľudne sa spýtaj